Osteopatenpraktijk

Hoe ziet het verloop van een therapie eruit?

Aanmelding:
De cliënt en/of zijn ouders melden zich telefonisch of via mail aan (al dan niet via doorverwijzing). Na een korte verheldering wordt reeds dan gepolst of ik als psycholoog een antwoord kan bieden op de hulpvraag. Indien dit niet zo is help ik mee te zoeken naar de meest geschikte hulp.

Intake:
In een eerste kennismakingsgesprek worden de klachten en de hulpvragen geïnventariseerd. Dit gesprek verloopt, afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jongere, samen met de ouders, enkel met de ouders of enkel met de jongere.

Belevingsonderzoek:
In een aantal sessies wordt er samen nagegaan wat er aan de hand is. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken, soms met vragenlijsten, en belevingsgericht onderzoek. Dit zowel met het kind of de jongere, maar ook met de ouders. Indien nodig wordt ook de school betrokken.

Adviesgesprek:
de bevindingen van het belevingsonderzoek worden doorgenomen met de ouders in een adviesgesprek. Hieruit volgt een voorstel tot een therapieplan. Het advies kan ook leiden tot een doorverwijzing indien blijkt dat ik niet de nodige expertise heb.

Therapie:
De eigenlijke behandeling kan bestaan uit gesprekken, vaardigheidstraining, therapie via spel, ouderbegeleiding,… en dit duurt zolang dit nodig, gewenst en/of mogelijk is. Elke therapie verloopt op maat van de cliënt.
Als besloten wordt om met het kind of de jongere te werken blijf ik ook de ouders mee betrekken in het verhaal, ook zij zijn een deel van de puzzel!

Evaluatie en afronding:
Het stopzetten van de therapie gebeurt steeds in overleg.

Belangrijke voorwaarde om therapie te kunnen starten is dat beide ouders op de hoogte zijn én akkoord.
Er worden geen verslagen gemaakt in het kader van echtscheidingen.